کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول | ۱۳۹۷

کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل اول | ۱۳۹۷

 

کتاب کار ، فصل اول قسمت اول | معرفی کتاب “دوباره فکر کن”

————————————————

کتاب کار ، فصل اول قسمت دوم | معرفی کتاب “۲۲ قانون ابدی بازاریابی”

————————————————

کتاب کار ، فصل اول قسمت سوم | معرفی کتاب “بازی های استراتژیک بازاریابی”

———————————————–

کتاب کار ، فصل اول قسمت چهارم | معرفی کتاب “هنر جنگ آوری”

———————————————–

کتاب کار ، فصل اول قسمت پنجم | معرفی کتاب “با چرا شروع کنید”

————————————————

کتاب کار ، فصل اول قسمت ششم | معرفی کتاب “افسانه کارآفرینی”

———————————————–

کتاب کار ، فصل اول قسمت هفتم | معرفی کتاب “مدرس مرجع”

برای مشاهده سایر فصل های کتاب کار روی لینک کلیک کنید.