مرداد ۲۴, ۱۳۹۳

علی خادم الرضا در جمع حامیان بزرگترین همایش تاریخ شرق کشور

در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳، جمعی از مدیران گوگل به همراه مدیر موفق ایرانی، آقای حمید سپیدنام، سلسله همایشهایی را تحت عنوان بازاریابی اینترنتی در شهرهای […]