اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
مهمترین عامل موفقیت در کسب و کار چیست؟ | معیار رتبه خالص پیشرفت ان.پی.اسNet Promoter Score NPS برای موفقیت در کسب و کار | علی خادم الرضا مدرس کارآفرینی

مهمترین عامل موفقیت در کسب و کار چیست؟

مهمترین عامل موفقیت در کسب و کار چیست؟ فرد ریچلد (Fred Reichheld) در کتاب خود به نام پرسش نهایی، به بررسی یکی از مهمترین پیشرفت ها در […]